Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσεισμικός Έλεγχος Γεφυρών

Η αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης των γεφυρών, απαραίτητη για την διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, αποτελεί δύσκολο εγχείρημα κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας, της μεγάλης τους έκτασης, της έλλειψης στοιχείων από πραγματικές σεισμικές βλάβες, των αβεβαιοτήτων στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και τρωτότητας, καθώς και της απουσίας κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων για την πραγματοποίηση μελετών σεισμικής διακινδύνευσης. 

Στον ΟΑΣΠ το 2002 εκπονήθηκε έρευνα με αντικείμενο την σύνταξη μεθοδολογίας προσεισμικού (πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου) ελέγχου γεφυρών και τεχνικών έργων, βασιζόμενη σε προϋπάρχουσες οδηγίες των ΗΠΑ και της Ν. Ζηλανδίας. 

Ο ΟΑΣΠ το 2018 συγκρότησε Επιτροπή Εποπτείας με αντικείμενο την Αντισεισμική Προστασία των Γεφυρών.

Επιτροπή Εποπτείας με αντικείμενο την Αντισεισμική Προστασία των Γεφυρών.

Στον ΟΑΣΠ το 2002 εκπονήθηκε έρευνα με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσεισμικού ελέγχου υφισταμένων τύπων γεφυρών και διατύπωση ενδεικτικών προτάσεων αναβάθμισής του επιπέδου ασφαλείας τους» και αντικείμενο την σύνταξη μεθοδολογίας προσεισμικού (πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου) ελέγχου γεφυρών και τεχνικών έργων, βασιζόμενη σε προϋπάρχουσες οδηγίες των Η.Π.Α. και της Ν. Ζηλανδίας. Η παραπάνω μεθοδολογία συνίσταται σε έναν προκαταρκτικό έλεγχο που στοχεύει στον υπολογισμό του δείκτη σεισμικής διακινδύνευσης γεφυρών από Ο/Σ, με βάση τον οποίο μπορεί μια γέφυρα να αξιολογηθεί κατά πόσον πρέπει να παραπεμφθεί σε πιο λεπτομερή έλεγχο της τρωτότητάς της. 

Ο ΟΑΣΠ το 2018 συγκρότησε Επιτροπή Εποπτείας με αντικείμενο την Αντισεισμική Προστασία των Γεφυρών.

Στόχος της Επιτροπής είναι: 

 1. Η επικαιροποίηση του πρωτοβάθμιου ελέγχου (Μεθοδολογία 2002) και η βαθμονόμηση των προτεραιοτήτων. Εξαιρείται ο καθορισμός των μη-σεισμικών βλαβών, που αποτελεί το αντικείμενο της Επιθεώρησης / Συντήρησης που διενεργεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 2. Ο καθορισμός κατηγοριών ανασχεδιασμού και στόχων ανασχεδιασμού σε περίπτωση που αποφασιστεί η ενίσχυση / επισκευή της γέφυρας.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

 • Ψυχάρης Ιωάννης, Καθ. Ε.Μ.Π., Πρόεδρος της επιτροπής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΣΠ
 • Χατζηδάκης Αριστόδημος, Πολ. Μηχ., αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΣΠ
 • Μπαρδάκης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ.
 • Κόλιας Βασίλειος, Πολ. Μηχ.
 • Σιγάλας Ιωάννης, Πολ. Μηχ.
 • Μπραούζη Γεωργία, Πολ. Μηχ. MSc
 • Κοτσόγλου Αναστάσιος , Δρ Πολ. Μηχ.
 • Κοτσανόπουλος Παναγιώτης, Πολ. Μηχ. MSc
 • Σπινάσας Ιωάννης, Δρ Πολ. Μηχ.
 • Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
 • Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολ. Μηχ., Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ/Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
 • Ροβίθης Μάνος, Δρ Πολ. Μηχ., Δόκιμος Ερευνητής ΟΑΣΠ/Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
 • Παναγιωτάκος Τηλέμαχος, Δρ. Πολ. Μηχ.
 • Πανέτσος Παναγιώτης, Δρ. Πολ. Μηχ.
 • Γκαζέτας Γιώργος, Καθ. Ε.Μ.Π.
 • Σπυράκος Κωνσταντίνος, Καθ. Ε.Μ.Π.
 • Φωτοπούλου Μάρθα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλοςΟΑΣΠ, Προϊστ. Τμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης ΟΑΣΠ
 • Θωμά Θέκλα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος ΟΑΣΠ, Προϊστ. Τμ. Παροχής Βοήθειας - Ετοιμότητας  ΟΑΣΠ
 • Ταρναβά Αικατερίνη, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος ΟΑΣΠ