Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ομάδες Στόχοι

Ο ΟΑΣΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: την Εκτίμηση του Σεισμικού Κινδύνου, την Ενίσχυση της Σεισμικής Ικανότητας των Κατασκευών με σκοπό τη μείωση της Σεισμικής Διακινδύνευσης, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό – Μέτρα Ετοιμότητας και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων από Σεισμό, την Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Πληθυσμού, την Ενίσχυση της Εφαρμοσμένης Έρευνας, τη Συμμετοχή στην Αντιμετώπιση Σεισμικών Συμβάντων και την Εκτίμηση του Ηφαιστειακού Κινδύνου στο Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο.

Έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού ο ΟΑΣΠ συμβάλλει στην ανάπτυξη της αντισεισμικής συνείδησης του πληθυσμού και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του. Το επιστημονικό, τεχνικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Οργανισμού κατηγοριοποιείται ανά ομάδα στόχο πληθυσμού.