Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι χρήσης

Η χρήση του ιστοτόπου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (εφεξής ΟΑΣΠ), των δεδομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, υπόκειται στους παρακάτω όρους.

Οι όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η παραμονή και η χρήση του ιστοτόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών και αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ιστοτόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται (π.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων), το περιεχόμένο του ιστοτόπου, (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κ.λπ.), καθώς και τα κατατεθειμένα σήματα του ΟΑΣΠ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Ο ΟΑΣΠ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Δικαιώματα χρήσης

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των υπηρεσιών και δεδομένων με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής των δεδομένων ή υπηρεσιών. Η τροποποίηση, η διαστρέβλωση ή αλλοίωση του αρχικού περιεχομένου των στοιχείων των υπηρεσιών ή δεδομένων κατά την αναπαραγωγή τους δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη αναφορά σε αυτή όπως αναφέρεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο. Επίσης δεν επιτρέπεται η,  μεταπώληση με οποιανδήποτε τρόπο, έμμεσα ή άμεσα από το χρήστη προς τρίτους των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΟΑΣΠ.

Αναφορά στην πηγή των δεδομένων

Αναφορές, δημοσιεύσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, χάρτες ή στατιστικά στοιχεία και κάθε είδους ηλεκτρονική ή έντυπη αναφορά σε μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών ή δεδομένων που παρέχονται, θα περιέχουν αναφορά στην πηγή περιέχοντας την ακόλουθη φράση:

Πηγή δεδομένων: ΟΑΣΠ

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να παραλλάξει λογότυπο ή τις σχετικές οπτικές σημάνσεις, παραβιάζοντας τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, από οποιαδήποτε μέσο παροχής πληροφοριών ή από οποιανδήποτε εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή τέτοιου υλικού.

Ενημερωτικά Δελτία - Newsletter

Ο χρήστης δύναται να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της αποστολής ενημερωτικών δελτίων «newsletters» του ΟΑΣΠ, παρέχοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση, το όνομα και το επώνυμό του. Ο ΟΑΣΠ συλλέγει τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών.

Διαθεσιμότητα των δεδομένων και υπηρεσιών

Η διαθεσιμότητα όμως αυτών των υπηρεσιών και δεδομένων δεν δύναται να είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένη. Ο ΟΑΣΠ καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και δεδομένων που παρέχει.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και  στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. 

Ο διαχειριστής του ιστοτόπου συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται  είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Επαγγελματικός κλάδος
  • Στοιχεία εργασίας (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)
  • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου 
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο (το διαχειριστή του ιστοτόπου), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Περιεχόμενο Ιστοτόπου – Αποποίηση Ευθύνης

Ο ΟΑΣΠ επιμελείται αδιάλειπτα  ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα του συνόλου του περιεχομένου του. Δεν φέρει όμως καμιά ευθύνη για τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα (πχ. απεργία, διακοπές ρεύματος, παροχής πρόσβασης διαδικτύου από τον πάροχο κλπ). Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του δικτυακού τόπου www.oasp.gr, ούτε του ΟΑΣΠ,  για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/ χρήστης προβαίνει στη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση του συνόλου των όρων του παρόντος. Οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου, βαρύνει τον ίδιο.

Ο ΟΑΣΠ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο ΟΑΣΠ  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Ούτε εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι δεσμοί (links) προς άλλους ιστοτόπους μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών, ούτε τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση ο παρών ιστότοπος. Ο ΟΑΣΠ  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου,  χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την απουσία ενδεχομένων λαθών,  ιδίως λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων κατά την συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Ως εκ τούτου ο ΟΑΣΠ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση (αστικά, διοικητικά ή ακόμη και ποινικά) για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, ή άλλη συναλλαγή προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού του τόπου. Ο ΟΑΣΠ έχει το δικαίωμα να  τροποποιεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό του τόπο, καθώς και να αλλάζει τα φίλτρα αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση του. Ο ΟΑΣΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας του διαδικτυακού του τόπου ή να διακόπτει τη λειτουργία του για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη / συνδρομητή ή των μελών του.

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του διαδικτύου, ο ΟΑΣΠ δεν ευθύνεται,  για οποιαδήποτε μορφή ζημίας, οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων ή του λογισμικού  ή του υλικού υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή μετά από χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Περαιτέρω ο ΟΑΣΠ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές, μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη / επισκέπτη δεν περιέχει «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Σε κάθε περίπτωση συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά κάθε φορά που συνδέονται στο διαδίκτυο.
Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.oasp.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως με οικονομικό, πολεοδομικό, περιβαλλοντικό ή οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών / χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του ΟΑΣΠ κατά τα εδώ οριζόμενα. Συστήνουμε οι επισκέπτες να επιβεβαιώνουν με βάση τους κανόνες της επιστήμης τα περιλαμβανόμενα στον διαδικτυακό τόπο. 

«Δεσμοί» (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο  ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 

Ο ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του ιστοτόπου για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους ακολουθούν και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Εάν κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.