Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πλατφόρμα Απογραφής Κτιρίων για Προσεισμικό Έλεγχο

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠ342/3-5-2023 εκδοθείσας κυα, «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα» (Β΄ 2943), οι αρμόδιοι φορείς είχαν την υποχρέωση να καταχωρίσουν τα στοιχεία των κτιρίων αρμοδιότητάς τους στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ» εντός  χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ενεργοποίησή της. Η προθεσμία καταχώρησης εξέπνευσε στις 6 Ιανουαρίου 2024. Κατόπιν αιτημάτων πολλών φορέων  δόθηκε παράταση μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024.

Επισημαίνεται ότι ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος θα διενεργείται μόνο στα κτίρια τα οποία έχουν καταχωρισθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ».

Οι Απογραφείς Φορέων - Νομικών Προσώπων έχουν τη δυνατότητα οριστικοποίησης των προσωρινά υποβληθέντων δελτίων απογραφής κτιρίων.

Οι Απογραφείς Φορέων - Φυσικών Προσώπων με Ατομική Επιχείρηση έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δελτίων απογραφής κτιρίων μέχρι τις 30/04/2024.

Είσοδος στην πλατφόρμα ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για τη χρήση της Πλατφόρμας απευθύνεστε στον ΟΑΣΠ στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

email [email protected], τηλέφωνα 210 6728000 εσωτ. 108, 109, 131, 152, 159

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Συγκεκριμένα, για την απογραφή των στοιχείων των κτιρίων στην πλατφόρμα, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο:

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αρμόδιου Φορέα, θα εξουσιοδοτεί τους Απογραφείς του (δηλώνοντας ΑΦΜ) προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία της Ταυτότητας των κτιρίων αρμοδιότητας του εν λόγω φορέα.

Σημειώνεται ότι για την είσοδο στην πλατφόρμα απογραφής κτιρίων απαιτείται ταυτοποίηση των χρηστών (Νόμιμοι Εκπρόσωποι φορέων και Απογραφείς) μέσω κωδικών TAXISnet ή Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ταυτοποιείται με τους κωδικούς TAXISnet που αφορούν στο ΑΦΜ του ΝΟΜΙΚΟΥ του προσώπου, ενώ οι Απογραφείς ταυτοποιούνται με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet ή με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Βήμα 2ο:

Για τη συμπλήρωση της Ταυτότητας των κτιρίων, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία τα οποία περιγράφονται και στην Ενότητα Α (5η Έκδοση 2020 ή την τρέχουσα επικαιροποιημένη έκδοση), του δελτίου του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Eλέγχου κτιρίων καθώς και ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που αφορούν σε προγενέστερη διενέργεια του Προσεισμικού Ελέγχου και τυχόν στοιχεία χρηματοδότησης:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ (με* σημειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία)

1. Περιφερειακή Ενότητα* (εντός της οποίας βρίσκεται το υπόψη κτίριο)

2. Δημοτική Ενότητα* (εντός της οποίας βρίσκεται το υπόψη κτίριο)

3. Διεύθυνση του κτιρίου*, ΤΚ*, φ, λ, (γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα WGS84 του σημείου αναφοράς του κτιρίου που ορίζεται η κύρια είσοδός του)

4α. Συγκρότημα Κτιρίων (σημειώνεται το όνομα του συγκροτήματος)

4β. Όνομα Κτιρίου*, Τηλ.* (του κτιρίου)

5. Χρήση κτιρίου*, 5α. Ειδικός Προσδιορισμός*, 5β. Ειδική χρήση*

6. Στοιχεία Χρήστη* (όνομα Φορέα που χρησιμοποιεί το κτίριο)

7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς* (Δημόσιο ή Ιδιωτικό)

8. Αρμόδιος Φορέας (συμπληρώνεται αυτόματα με την ταυτοποίηση του Φορέα)

9. Μέγιστος αριθμός προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο*

(σημειώνεται ο μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός χρηστών)

10. Περίοδος Μελέτης/Κατασκευής (Επιλέγεται μία από τις περιόδους: προ του 1959, 1959-1984, 1985-1994, μετά το 1995 σύμφωνα με τις χρονολογίες «σταθμούς» για τους Αντισεισμικούς Κανονισμούς)

11. Αποκλειστική Χρήση* (Σημειώνεται ΟΧΙ, αν υπάρχουν περισσότερες από μία χρήσεις στο ίδιο κτίριο)

11α. Περιγραφή συστεγαζόμενων χρήσεων

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

12. Έχει γίνει Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος; Αν ΝΑΙ, σημειώνεται το Έτος ελέγχου

13. Έχει αποσταλεί το δελτίο ελέγχου στον ΟΑΣΠ;

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη του φορέα που καταχωρεί τα κτίρια αρμοδιότητάς του, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (ν. 1599/86)

14. Υπήρξε ή έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου; *

15. Πηγή χρηματοδότησης* (π.χ. χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»)

16. Έχει γίνει ανάθεση σε ανάδοχο;*

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αρχείο με τον πολεοδομικό φάκελο του κτιρίου (σε συμπιεσμένη μορφή zip, μέγιστο μέγεθος αρχείου 10MB)

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η έγκαιρη καταγραφή των στοιχείων κτιρίων αρμοδιότητάς τους.