Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, κυρίως με τη θεσμοθέτηση αυστηρών Αντισεισμικών Κανονισμών, που παρέχουν στα σύγχρονα κτίρια υψηλό επίπεδο αντισεισμικής ασφάλειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί είτε χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό είτε σύμφωνα με τον πρώτο Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 και τα πρόσθετα άρθρα του 1985.

Επομένως,  δημιουργείται η ανάγκη απογραφής και ιεραρχικής αποτίμησης των υφιστάμενων κτιρίων, ως προς τη σεισμική τους ικανότητα, ιδιαίτερα σε κτίρια συνάθροισης κοινού ή κρίσιμων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια Δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, και κυρίως τα νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης, τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.ά.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Ν. 5037/23-άρθρο 265

Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα ΦΕΚ_2943/Β/4-5-23

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ:

Στο πλαίσιο της διενέργειας «Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου στα κτίρια στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα (Α΄78/2023)» και σε εφαρμογή της υπ΄αρ. πρωτ. ΥΠ342/3-5-2023 εκδοθείσας ΚΥΑ (Β΄2943) ο ΟΑΣΠ  υλοποιεί πληροφοριακό σύστημα για την Απογραφή των Κτιρίων, προκειμένου καταχωρηθούν τα στοιχεία ταυτότητας των εν λόγω κτιρίων.

Είσοδος στην πλατφόρμα ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου

 

Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος

Ταχύς Οπτικός Έλεγχος (ΤΟΕ) - Μακροσκοπικός (FEMA 154). Μία πρώτη αποτίμηση της Φέρουσας Σεισμικής Ικανότητας με στόχο την ιεραρχική βαθμονόμηση και προτεραιοποίηση για περαιτέρω έλεγχο (Α,Β, Γ). 

Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος 

Προσεγγιστική Αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας βάσει απλοποιημένων υπολογισμών και μη καταστροφικών ελέγχων για κτίρια Προτεραιότητας Α βάσει του ΤΟΕ.

Τριτοβάθμιος Προσεισμικός

Αναλυτική Αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς αποτίμησης και επεμβάσεων (EC8 - 3 / ΚΑΝΕΠΕ- 3η Αναθεώρηση ΦΕΚ 3197,Τεύχος Β/21-06-2022/ ΚΑΔΕΤ Σχέδιο - Σεπτέμβριος 2022) για κτίρια με τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το 2ο στάδιο.

Από το 2001 μέχρι σήμερα, με εποπτεία του Ο.Α.Σ.Π., υλοποιείται το πρόγραμμα «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης», το οποίο βρίσκεται στο πρώτο στάδιο, του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή των υφιστάμενων κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης και μία πρώτη εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσής τους προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον περαιτέρω έλεγχο, με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται σε σχετικά δελτία.

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας (πρόγραμμα Καλλικράτης) από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και την «1η  Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”».

Τα δελτία του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου που αποστέλλονται στον Ο.Α.Σ.Π. εισάγονται σε βάση δεδομένων και βαθμονομούνται. Τα κτίρια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου Α, Β, Γ. Η κατηγοριοποίηση αυτή αποτυπώνει το επίπεδο σεισμικής διακινδύνευσης από «υψηλό» (Α) σε «χαμηλό» (Γ). Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης αποστέλλονται κατόπιν σχετικού αιτήματος στους αρμόδιους φορείς. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ιεραρχεί τη διενέργεια του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου σε συγκεκριμένα κτίρια με σκοπό τη μελλοντική τους προσεισμική ενίσχυση.

Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας

Cover Προσεισμικός Α

Σχετικά έγγραφα

Εισηγήσεις

Ενημερωτικά σεμινάρια

Σκοπός των Ενημερωτικών Σεμιναρίων για Μηχανικούς είναι να ενημερωθούν οι κατά τόπους υπηρεσίες για την αναγκαιότητα του Προσεισμικού ελέγχου, τον τρόπο διεξαγωγής του καθώς και η εκπαίδευση και εξοικείωση των Μηχανικών στην ορθή συμπλήρωση των Δελτίων Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση στο ρυθμό των εισερχομένων δελτίων καθώς και βελτιστοποίηση της ποιότητας και της ακρίβειας των εξαγόμενων πληροφοριών.

Τα Σεμινάρια διοργανώνονται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τμήματα του ΤΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ). Απευθύνονται σε στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών Δήμων και Γραφείων Πολιτικής Προστασίας αλλά και σε Μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους μπορεί να ανατεθεί η διενέργεια του ελέγχου σε περιπτώσεις έλλειψης τεχνικού προσωπικού. 

Μέσα από την αξιολόγηση των σεμιναρίων και με την συζήτηση με τους συμμετέχοντες προκύπτουν χρήσιμες προτάσεις και παρατηρήσεις. Πολύ θετικό θεωρείται το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διενέργεια του Προσεισμικού Ελέγχου να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος στον ΟΑΣΠ από τους ενδιαφερόμενους φορείς και υλοποιούνται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Έλεγχος Μη Δομικής Τρωτότητας

Ο κίνδυνος που εγκυμονεί ένας σεισμός δεν προέρχεται μόνο από την κατάρρευση ενός κτιρίου αλλά και από τις βλάβες που θα υποστούν τα διάφορα αντικείμενα και ο εξοπλισμός του με πιθανή συνέπεια τη διακοπή της λειτουργίας του που σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι κρίσιμο (πχ λειτουργία νοσοκομείου). Η εμπειρία από παλαιότερους σεισμούς, έδειξε ότι το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων π.χ. στερέωση αντικειμένων χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα.

Για τον σκοπό  αυτό για τον έλεγχο της μη Δομικής τρωτότητας ο ΟΑΣΠ έχει συντάξει σχετικά ερωτηματολόγια. Το ερωτηματολόγια αναφέρονται σε αντικείμενα τα οποία συναντώνται σε συνήθους χρήσης δημόσια κτίρια όπως υπηρεσίες, σχολεία κ.λ.π., είναι απλά στη συμπλήρωσή  τους και αποτελούν ένα πρώτο βήμα για τον εντοπισμό επικινδυνοτήτων. Αφού επισημανθούν οι επικινδυνότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τρόποι για την άρση τους (στήριξη, στερέωση κλπ). Για πολλά αντικείμενα κάτι τέτοιο είναι απλό και μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε, για άλλα όμως απαιτείται σχεδιασμός και οδηγίες από κάποιον μηχανικό. Τα ερωτηματολόγια έχουν μεγάλη αξία για τους χρήστες των κτιρίων και  δεν αποστέλλονται στον ΟΑΣΠ.

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι να αποτραπεί η απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Μετά από ανάθεση από τον Ο.Α.Σ.Π. σε Επιστημονικές Επιτροπές, καθορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία για τη διενέργεια του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, τόσο για κτίρια με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΟΣ, 1η Έκδοση 2018), όσο και για κτίρια με φέροντα οργανισμό από Φέρουσα Τοιχοποιία (ΦΤ, 2η Έκδοση 2018).

Σημειώνεται ότι, ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος είναι λεπτομερέστερος του Πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ταχέως Οπτικού), αλλά ταχύτερος από τον Τριτοβάθμιο έλεγχο. Στόχος του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου είναι η εκ νέου ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων αυτών που από τον μακροσκοπικό Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο, έλαβαν βαθμολογία κάτω ενός προβλεπόμενου ορίου. Ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος αποτελεί μία προσεγγιστική αλλά αξιόπιστη διαδικασία αποτίμησης της σεισμικής ικανότητας και της σεισμικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων σε σχέση με τη σεισμική απαίτηση, όπως ορίζεται στις σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις. Το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού είναι ένας «δείκτης» που ονομάζεται «Δείκτης Προτεραιότητας Ελέγχου λ» του κτιρίου. Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει (με προσεγγιστικό τρόπο) ένα βαθμό ανεπάρκειας για μεμονωμένα κτίρια και κατά συνέπεια τη σειρά προτεραιότητας για την τρίτη φάση του όλου εγχειρήματος (Τριτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος), δηλαδή τη σύνταξη μελετών αποτίμησης και ανασχεδιασμού (ενίσχυσης) περιορισμένου αριθμού κτιρίων ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε αρμόδιου φορέα.

Στο πλαίσιο λειτουργίας Επιτροπής Εποπτείας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων του Ο.Α.Σ.Π. με αντικείμενο την απάντηση σε ερωτήματα χρηστών της μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και τη διατύπωση προτάσεων για διορθώσεις – συμπληρώσεις για την επικαιροποίησή της, συντάχθηκε η 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων από ΟΣ (2022).
Στην 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων από ΟΣ (2022) ως σημαντικότερες παρεμβάσεις θα πρέπει να θεωρηθούν:

  • Η επικαιροποίηση και απλοποίηση της μεθοδολογίας.
  • Η διαδικασία κατάταξης κτιρίου σε «σεισμική κατηγορία Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου κτιρίου», σε αντιστοιχία με τις «σεισμικές κλάσεις κτιρίου» που προβλέπονται στην 3η Αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (οι οποίες ωστόσο είναι διαφορετικές από τις «σεισμικές κατηγορίες κτιρίου» του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου). Πιο συγκεκριμένα, ως «σεισμική κατηγορία Δευτεροβαθμίου Προσεισμικού ελέγχου κτιρίου» ορίζεται ο μέγιστος στόχος αποτίμησης που μπορεί να εξασφαλίσει ένα κτίριο για στάθμη επιτελεστικότητας Β («Σημαντικές Βλάβες» κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.), εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι, η κατάταξη του κτιρίου σε «σεισμική κατηγορία Δευτεροβαθμίου Προσεισμικού ελέγχου κτιρίου» παρέχει τη δυνατότητα μιας πιο ορθολογικής ιεράρχησης των κτιρίων που πρέπει να εξεταστούν στην τρίτη φάση (δηλαδή, Τριτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος βάσει πλήρους στατικής και αντισεισμικής μελέτης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων από ΟΣ

Δημοσιεύθηκε η 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στο ΦΕΚ 3134/Β/21-6-2022

2vathmia

Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων από ΦΤ