Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

10/11/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για : α) προμήθεια ανταλλακτικών έναν-τι συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.828,00€), συμπερι-λαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των…
01/11/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την απευ-θείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας καταγραφών επιταχυνσιογράφων της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, στο πλαίσιο της…
01/11/2023
Προσκλήσεις
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
01/11/2023
Προσκλήσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού στην Αθήνα μέχρι 1.400 cc, εκπομπής CO2 μέχρι 150gr/km, κατανάλωσης βενζίνης…
21/06/2023
Προσκλήσεις
Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λήψης σημάτων των σεισμικών δονή- σεων της χώρας μας και άμεσης ενημέρωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού προς έ- γκαιρη κινητοποίηση τους, για χρονικό διάστημα…
21/03/2023
Προσκλήσεις
«Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ και σύναψη Σύμβασης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ…
13/03/2023
Προσκλήσεις
«Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ και διαχείρισης της εικονικής μηχανής στο G-Cloud στην οποία θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενείται στην…