Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για : α) προμήθεια ανταλλακτικών έναν-τι συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.828,00€), συμπερι-λαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1439 και β) παροχή υπηρε-σιών επισκευής του κεντρικού συστήματος UPS, της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του Ο-ΑΣΠ, έναντι του ποσού των οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (868,00 €) συμπεριλαμβανομέ-νου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0887 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΟΑΣΠ και σύναψη σύμβασης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ