Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

«Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
της ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ και διαχείρισης της εικονικής μηχανής στο G-Cloud στην οποία
θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενείται στην εταιρεία «MOBICS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε», για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα των διατάξεων του άρθρ. 118 του Ν.4412/2016 (147Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 (Α΄36)».

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.