Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

18/09/2023
«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (10.968,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισμού οικ. ετών 2023 και 2024…
15/09/2023
Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0419, του προϋπολογισμού οικ. ετών 2023 και 2024…
11/09/2023
«Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον Έλεγχο της μεθοδολογίας του Δευτερο- βάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα-Προτάσεις Βελτίωσης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ…
11/09/2023
Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€), συμπεριλαμβανο- μένου του ΦΠΑ εκ ποσοστού 24%. Το ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00 €) θα βαρύνει τις πιστώσεις…
14/07/2023
Πρωτογενές Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΟΑΣΠ, για παροχή…
13/07/2023
Ετήσια συνδρομή του ΟΑΣΠ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Observatories & Research Facilities for European Seismology (ORFEUS)»   ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
21/06/2023
Προσκλήσεις
Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λήψης σημάτων των σεισμικών δονή- σεων της χώρας μας και άμεσης ενημέρωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού προς έ- γκαιρη κινητοποίηση τους, για χρονικό διάστημα…
21/06/2023
Αίτημα έγκρισης δέσμευσης συνολικού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (37.167,14 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων του…
30/05/2023
Για τον ορισμό Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΝΠΔΔ  ΤΕΕ  και  ΟΑΣΠ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
29/05/2023
«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (19.840,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2261 του προϋπολογισμού οικ.…