Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

17/06/2024
«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ (11.408,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1439 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του ΟΑΣΠ, για…
20/05/2024
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα IT, για το προσωπικό και τους προσωπικούς υπολογιστές της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, έναντι ποσού…
17/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του επί της οδού Ξάνθου 32 στο Νέο Ψυχικό κτιρίου, στο οποίο  στεγάζονται οι οργανικές μονάδες  του ΟΑΣΠ Αθήνας, έναντι ποσού…
15/05/2024
«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ (4.092,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του ΟΑΣΠ, για την…
30/04/2024
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα IT, για το προσωπικό και τους προσωπικούς υπολογιστές της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, έναντι ποσού…
22/04/2024
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών επισκευής -  συντήρησης του συστήματος ψύξης - θέρμανσης, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας  «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ  και σύναψη Σύμβασης…
22/04/2024
 «Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ (4.092,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του ΟΑΣΠ, για…
15/04/2024
«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισμού οικ. ετών 2024 και 2025 του ΟΑΣΠ,…
10/04/2024
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, έναντι του ποσού των δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε…
01/04/2024
Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (18.525,60 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0845, του…