Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

22/02/2024
«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης α) πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.828,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1899 για την προμήθεια ανταλλακτικών και β)…
21/02/2024
Προσκλήσεις
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του Τ.Ε.Ε. και του Ο.Α.Σ.Π. για την εκπόνηση επιστημονικού έργου στα πλαίσια εκπλήρωσης του ρόλου τους ως φορείς Υλοποίησης…
15/02/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση  παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης των Προγραμμάτων εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος και του λογισμικού παρακολούθησης και…
15/02/2024
Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%,  σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού οικ. ετών 2024 και 2025…
08/02/2024
«Σύνταξη εκλογικών καταλόγων για την εκλογή μελών του ΕΣΙ -ΙΤΣΑΚ του Ο.Α.Σ.Π.»
06/02/2024
Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση: α) της ετήσιας ηλεκτρονικής συνδρομής, πέντε (5) επιστημονικών περιοδικών, εκδοτικών οίκων εξωτερικού και β) της παροχής υπηρεσιών προμήθειας και διαχείρισης των…
31/01/2024
Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσών: α) πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (5.927,76 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1259…
12/12/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση  υπηρεσιών φύλαξης, με σύστημα ασφαλείας Deep learning μέσω καμερών, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, και σύναψη σύμβασης…
27/11/2023
«Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας καυσίμου πετρελαίου θέρμανσης, για  κάλυψη σχετικών αναγκών του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται  η Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του…
20/11/2023
«Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ (5.431,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσε- ων του ΚΑΕ 0439 των προϋπολογισμών οικ. ετών…