Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την απευ-θείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας καταγραφών επιταχυνσιογράφων της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Δε-δομένων (ESM db) και σύναψη σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, έναντι συνολικού ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ