Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων

Ο Προσεισμικός Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών συμβάλλει στη χάραξη της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας και στην ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του Προσεισμικού Ελέγχου αξιοποιούνται στον προγραμματισμό ενεργειών προληπτικού χαρακτήρα και στη στοχευμένη αναβάθμιση της σεισμικής επάρκειας των υφιστάμενων κατασκευών.

Σύμφωνα με πρόσφατες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια Προσεισμικού Ελέγχου και συγκεκριμένα: α) ανατίθεται στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα και β) ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (ΟΑΣΠ) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των υπόψη κτιρίων, καθώς και την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των ανωτέρω κτιρίων.

Σχετική πρόσφατη νομοθεσία:

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Ν. 5037/23-άρθρο 265

Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα ΦΕΚ_2943/Β/4-5-23