Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για : α) προμήθεια ανταλλακτικών έναντι συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.828,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1899 και β) παροχή υπηρεσιών επισκευής του κεντρικού συστήματος UPS, της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, έναντι του ποσού των οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (868,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0887, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του ΟΑΣΠ και σύναψη σύμβασης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ