Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων (Π.Σ.Ε.Δ.Ε.)

Διαγωνισμοί

 Διευκρίνιση

Όπως προκύπτει από το σύνολο των παραρτημάτων της προκήρυξης, το έργο δεν αφορά προμήθεια αλλά μόνο ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η πρόταση «…Για την κάλυψη των αναγκών ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει 1 άδεια λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με τις παρακάτω προδιαγραφές…», που βρίσκεται στην ενότητα 1.7.7 Λειτουργική Ενότητα Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Παράρτημα Α, σελ. 23), έχει παρεισφρήσει εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτεί η προκήρυξη γίνονται αποδεκτές και χωρίς τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Στοιχεία
Κωδικός Έργου
MIS 452095
Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Πηγή Χρηματοδότησης
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή κα
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο
Ο.Α.Σ.Π.
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ο.Α.Σ.Π. - Νέο Ψυχικό - Ξάνθου 32 - 15451
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.)
122.000 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)
150.060,00 €
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου
12 μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών
ΟΑΣΠ, Ξάνθου 32, 154 51 Ν. Ψυχικό, 3ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών
Ημερομηνία Διακήρυξης
Συνημμένα αρχεία