Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου οδού Ξάνθου 32- Νέο Ψυχικό, Αθήνα, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσιακές μονάδες του Οργ. Αντισ/κού Σχεδ. και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή τη

Διαγωνισμοί

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για:

«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Ξάνθου 32- Νέο Ψυχικό στην Αθήνα, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (69.688,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 24%»

 

TEYD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑΣΠ-Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.)
Πηγή Χρηματοδότησης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος Διαδικασίας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.)
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ξάνθου 32 - 15451 Ν.Ψυχικό Αθήνα
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.)
56.200,00 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)
69.688,00 €
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου
12 μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών
Ξάνθου 32 - 15451 Ν.Ψυχικό Αθήνα
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών
Ημερομηνία Διακήρυξης
Αποστολή Παρατηρήσεων
Συνημμένα αρχεία