Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).

Διαγωνισμοί

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή
ΟΑΣΠ
Πηγή Χρηματοδότησης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος Διαδικασίας
Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο
ΟΑΣΠ
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
ΞΑΝΘΟΥ 32, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου
12 έτη
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών
Ξάνθου 32 - 15451 Ν.Ψυχικό Αθήνα
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών
Ημερομηνία Διακήρυξης
Αποστολή Παρατηρήσεων
Συνημμένα αρχεία