Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανάπτυξη και Επέκταση Υπολογιστικης Υποδομής

Διαγωνισμοί

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2013ΣΕ07180002.

Στοιχεία
Κωδικός Έργου
MIS 452095
Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού/ Γενική Γραμματεία Υποδομών/ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Πηγή Χρηματοδότησης
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή)
Είδος Διαδικασίας
Ηλεκτρονικός Πρόχειρος Διαγωνισμός μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο
Ο.Α.Σ.Π.
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ο.Α.Σ.Π. - Νέο Ψυχικό - Ξάνθου 32 - 15451 / Γρ. Θεσσαλονίκης, Τέρμα Δασυλίου Πυλαία, 55535 Θεσσαλονίκη
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.)
120.500 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)
148.215 €
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου
3 μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών
Ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (Κωδ. 10858)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών
Ημερομηνία Διακήρυξης
Συνημμένα αρχεία