Έργα που συμμετέχει ο Ο.Α.Σ.Π.

α/α Τίτλος
1 PACES: Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters (2016-2017) - EU Civil Protection Project
2 “EVANDE” (Enhancing Volunteer Awareness and education against Natural Disasters through E-learning)
3 «E-PreS» ( Monitoring and Evaluation of Natural Hazard Preparedness at School Environment )
4 «RACCE» (Raising Earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions)
5 «IDIRA» (Interoperability of data and procedures in large-scale multinational disaster response actions)
6 «Σεισμόπολις» Πιλοτικό Ολοκληρωμένο Σύστημα για την εξοικείωση με τους σεισμούς και την πληροφόρηση του κοινού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας (2003-2006)
7 «ΑΡΙΣΤΙΩΝ» (Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας Υφισταμένων κτιρίων και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών / Τεχνικών Ενίσχυσης)
8 «LOCCATEC» Χαμηλού κόστους αποτύπωση συμβάντων (2001-2004)
9 «PEADAB» Μετασεισμικός έλεγχος βλαβών και καταλληλότητας των κτιρίων για χρήση υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή (2001-2003)
10 «FORMIDABLE» Φιλική επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνων μέσω δια - συνεργασίας αποφάσεων βασισμένων σε τοπικό περιβάλλον (2000-2002)
11 «STRIM» Διαστημικές Μέθοδοι και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την παρακολούθηση του σεισμικού κινδύνου σε Τεκτονικά Ενεργές Δομές (1999-2000)
12 «SNAP» Απόδειξη της Χρησιμότητας της μεθόδου Διαφορικής Συμβολομετρίας SAR στην Εκτίμηση του Σεισμικού Κινδύνου (1998-2001)
Powered by Mobics Ltd