Ερευνητικά προγράμματα που έχει αναθέσει ο Ο.Α.Σ.Π.