Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ.-2000)

Εκτυπώσιμη μορφή
Το 1954 συντάχθηκε ο πρώτος Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος, στη χώρα μας. Το 1991 θεσπίστηκε ο Νέος Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από  Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (Ν.Ε.Κ.Ω.Σ.), η αποκλειστική εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε το 1995.
 
Το Νοέμβριο του 2000 παραδόθηκε στον Ο.Α.Σ.Π. ο αναθεωρημένος Κανονισμός με τίτλο: Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος  - 2000 (Ε.Κ.Ω.Σ. - 2000), ο οποίος  τέθηκε σε αποκλειστική εφαρμογή από τις 1-7-2001. 
 
Η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης του Αντισεισμικού Κανονισμού του Ο.Α.Σ.Π. είναι αρμόδια για απαντήσεις σε σχετικά με τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος ερωτήματα, ενώ τροποποιεί ή αναθεωρεί άρθρα όποτε κριθεί αναγκαίο.
 

Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000)

 

Περισσότερες πληροφορίες:

  1. Νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας Ελλάδας (Ν.Χ.Σ.Ε.Ε.)
  2. Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Ε.Α.Κ./Ε.Κ.Ω.Σ.) Μέρος 1 - Κωδικοποίηση
  3. Τροποποιήσεις και Συμπληρώσεις του Ε.Κ.Ω.Σ. - 2000
Powered by Mobics Ltd