Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές

Εκτυπώσιμη μορφή

Το έργο του ΟΑΣΠ συνδράμουν οι Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα, που έχουν στελεχωθεί από αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδικούς.
Οι Επιτροπές αυτές συγκροτήθηκαν μετά από απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΣ του Οργανισμού. Η σύγκληση των Επιτροπών και ο καθορισμός των θεμάτων που εξετάζουν γίνεται είτε μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΠ, είτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ ή του μόνιμου αναπληρωτή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής (ή ο αναπληρωτής του) είναι ο σύνδεσμος της Επιτροπής με τον ΟΑΣΠ και έχει την ευθύνη της σύγκλησής της, της εσωτερικής λειτουργίας και της διατύπωσης των προτάσεών της προς τον ΟΑΣΠ. Η θητεία των Μονίμων Επιστημονικών Επιτροπών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) είναι διετής, με δυνατότητα παράτασής της, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΠ.
Οι παρακάτω Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές ορίστηκαν με το ΦΕΚ 388/ ΥΟΔΔ /28-5-2020.
 

 

 
  1. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής
  2. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Αντισεισμικών Κατασκευών & Τεχνικής Σεισμολογίας
  3. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας
  4. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Κανονισμών
  5. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου
  6. Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου στο ΟΑΣΠ 

 

 

Powered by Mobics Ltd