Επιστημονικές Επιτροπές

Εκτυπώσιμη μορφή

Το έργο του Ο.Α.Σ.Π. συμπληρώνεται από τις Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα που έχουν στελεχωθεί από αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδικούς.

Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται μετά από απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. του Οργανισμού. Η σύγκληση των Επιτροπών και ο καθορισμός των θεμάτων που εξετάζουν γίνεται είτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., είτε σε περιπτώσεις επειγόντων θεμάτων μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του μόνιμου αναπληρωτή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής (ή ο αναπληρωτής του)  είναι ο σύνδεσμος της Επιτροπής με τον Ο.Α.Σ.Π. και έχει την ευθύνη της σύγκλησής της, της εσωτερικής λειτουργίας της και της διατύπωσης των προτάσεών της προς τον Ο.Α.Σ.Π..

Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο, εφόσον δεν εκδοθεί εν τω μεταξύ νέα απόφαση συγκρότησης.

 

 
  1. Α’ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής
  2. Β’ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Αντισεισμικών Κατασκευών & Τεχνικής Σεισμολογίας
  3. Γ’ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας
  4. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας
  5. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού 

 

 

Powered by Mobics Ltd