Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές

Εκτυπώσιμη μορφή

Το έργο του ΟΑΣΠ συνδράμουν οι Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα, που έχουν στελεχωθεί από αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδικούς.

Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΣ του Οργανισμού. Η σύγκληση των Επιτροπών και ο καθορισμός των θεμάτων που εξετάζουν γίνεται είτε μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΠ, είτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ ή του μόνιμου αναπληρωτή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Οι παρακάτω Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές ορίστηκαν με το ΦΕΚ 388/ ΥΟΔΔ /28-5-2020 (Επιτροπές 1 έως 4) και με το ΦΕΚ 1117/ ΥΟΔΔ /1-12-2022 (Επιτροπές 5 και 6).
 

 

Powered by Mobics Ltd