«ΑΡΙΣΤΙΩΝ» (Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας Υφισταμένων κτιρίων και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών / Τεχνικών Ενίσχυσης)

Εκτυπώσιμη μορφή

Το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότηττα – Δομημένο Περιβάλλον και Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου» της  Γ.Γ.Ε.Τ. (Γ΄ Κ.Π.Σ.). Εκτός από τον Ο.Α.Σ.Π. στην εκπόνηση του προγράμματος συμμετείχαν Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα καθώς και ιδιωτικές εταιρίες.

Στόχος του ήταν η ποσοτική συσχέτιση του αναμενόμενου βαθμού βλάβης με το μέγεθος της σεισμικής έντασης για διάφορες κατηγορίες και τύπους κτιρίων παλαιάς τεχνολογίας και η εξαγωγή ρεαλιστικών  δεικτών οικονομικών απωλειών καθώς επίσης και η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αντισεισμικών ενισχύσεων, το οποίο θα βασίζεται στη χρήση νέου τύπου σύνθετων υλικών σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα και η πιλοτική εφαρμογή του σε πραγματικό έργο.
 

Αύξων αριθμός: 
7
Powered by Mobics Ltd